Canon Error ที่ควรรู้

ERROR CODE ที่ควรทราบสำหรับผู้ใช้ และ ช่าง...ERROR :  E2
CODE ERROR : 1000           หมายถึง ไม่มีกระดาษ                                        
วิธีแก้ไข : ใส่กระดาษแล้วกด Resume 1 ครั้ง
CODE ERROR : 1001           หมายถึง ไม่มี CD-R ในถาด                              
วิธีแก้ไข :ใส่ CD-R แล้วกดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1002           หมายถึง ไม่มี CD-R หรือ DVD-Rในถาด          
วิธีแก้ไข :ใส่ CD-R แล้วกดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1003           หมายถึง ไม่มีกระดาษในถาดด้านล่าง                  
วิธีแก้ไข: ใส่กระดาษ แล้วกดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1250           หมายถึง ฝาด้านหน้าปิดอยู่                                  
วิธีแก้ไข: เปิดฝาหน้าทางกระดาษออก
ERROR :  E3
CODE ERROR : 1300           หมายถึง กระดาษติด                                                
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออกแล้วกด Resume 1 ครั้ง
CODE ERROR : 1303           หมายถึง กระดาษติดด้านหลังไกด์                        
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออก
 CODE ERROR : 1304          หมายถึง กระดาษติดด้านล่างไกด์                        
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออก
CODE ERROR : 1310           หมายถึง กระดาษติดในชุดกลับหน้ากระดาษ      
วิธีแก้ไข: เอากระดาษที่ติดออก
ERROR :  E4
CODE ERROR : 1600           หมายถึง ไม่มีหมึก                                              
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
CODE ERROR : 1601           หมายถึง หมึกหมด                                              
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1602           หมายถึง หมึกหมด                                              
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1611           หมายถึง หมึกหมด                                              
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1612           หมายถึง หมึกหมด                                              
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
CODE ERROR : 1603           หมายถึง หมึกหมด                                              
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
ERROR :  E5
CODE ERROR : 1401           หมายถึง ไม่ใส่ตลับหมึก                                      
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
CODE ERROR : 1485           หมายถึง Carriage ไม่รองรับการใส่ตลับหมึก      
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
CODE ERROR : 1687           หมายถึง ตรวจสอบไม่พบตลับหมึก                    
วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตลับหมึก
ERROR :  E8
CODE ERROR : 1700           หมายถึง ฟองน้ำซับหมึกใกล้เต็ม                        
วิธีแก้ไข:  กดปุ่ม RESUME
CODE ERROR : 1841           หมายถึง ฝาด้านในเปิดอยู่                                    
วิธีแก้ไข:  ปิดฝาด้านใน
ERROR :  E9
CODE ERROR : 2001           หมายถึง ไม่รองรับการต่อกล้องดิจิตอล              
 วิธีแก้ไข:  ตรวจสอบสาย USB
ERROR :  E14
CODE ERROR : 1684           หมายถึง ใส่ตลับหมึกไม่ถูกต้อง                          
วิธีแก้ไข:  ใส่ตลับหมึกใหม่
ERROR :  E15
CODE ERROR : 1682           หมายถึง ตลับไม่ถูกติดตั้ง                                    
วิธีแก้ไข:  ใส่ตลับหมึกใหม่
ERROR :  E16
CODE ERROR : 1685           หมายถึง ไม่สามารถวัดระดับหมึกในตลับหมึกได้              
วิธีแก้ไข:  กด Resume 2 ครั้ง (Start)
CODE ERROR : 1686           หมายถึง ไม่สามารถวัดระดับหมึกในตลับหมึกได้              
วิธีแก้ไข:  กด Resume 2 ครั้ง (Start)
ERROR :  E22
CODE ERROR : 5100           หมายถึง Carriage  ผิดปกติ                                  
วิธีแก้ไข:  เช็ค Carriage
Film timing slit เป็นรอย
Main board เสีย
มอเตอร์ขับ Carriage เสีย
ERROR :  E23
CODE ERROR : 6000           หมายถึง ชุด Feed ผิดปกติ                                    
วิธีแก้ไข:  เช็คเซนเซอร์ฟิล์มเอ็นโคดเดอร์
ฟิล์มเอ็นโคดวงกลม
ลูกยางชุดฟีด
Main board เสีย
มอเตอร์ดึงกระดาษ
ERROR :   E 2 4
CODE ERROR : 5C00          หมายถึง เซนเซอร์ชุดปั๊มผิดปกติ                        
วิธีแก้ไข:  คาริเอดเสีย, ปั๊มเสีย
Film timing slit เป็นรอย
Main board เสีย
มอเตอร์ขับ Carriage เสีย
ERROR :  E 2 5
CODE ERROR : 5700           หมายถึง Auto sheet Feed ผิดปกติ                      
วิธีแก้ไข:  เซนเซอร์ขนาดกระดาษเสีย
 ชุดดึงกระดาษเสีย
ERROR :  E 2 7
CODE ERROR : 5B00          หมายถึง ฟองน้ำซับหมึกเต็ม                              
วิธีแก้ไข:  เปลี่ยนฟองน้ำซับหมึก, Clear ค่า
CODE ERROR : 5B00          หมายถึง ฟองน้ำซับหมึกเต็ม                              
วิธีแก้ไข:  เปลี่ยนฟองน้ำซับหมึก, Clear ค่า
ERROR :  E 2 8
CODE ERROR : 5200           หมายถึง อุณหภูมิตลับหมึกผิดปกติ                      
วิธีแก้ไข:  หัวพิมพ์เสีย/ Main boardเสีย
CODE ERROR : 5400           หมายถึง อุณหภูมิภายในสูงผิดปกติ                    
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 2 9
CODE ERROR : 6800           หมายถึง อีพรอมผิดปกติ                                      
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 3 2
CODE ERROR : 6A00          หมายถึง ชุดฟีดกระดาษอัตโนมัติผิดตำแหน่ง      
วิธีแก้ไข:  ชุดขับเสีย/ชุดปั๊มเสีย
เซนเซอร์ขนาดกระดาษเสีย
 Main boardเสีย
ERROR :  E 3 5
CODE ERROR : 9000           หมายถึง จำนวนกระแสภายใน USB สูงผิดปกติ
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 3 7
CODE ERROR : 6D00          หมายถึง ชุดไดร์มอเตอร์ผิดปกติ                          
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :  E 4 0
CODE ERROR : 6500           หมายถึง อุปกรณ์อื่นๆผิดปกติ                              
วิธีแก้ไข:  Main boardเสีย
ERROR :    E 4 2
CODE ERROR : 5B00          หมายถึง Scanner เสีย / Logic Board เสีย          
วิธีแก้ไข:  เช็ค Scanner/เช็ค Logic Board


EmoticonEmoticon