รหัส ERROR BROTHER

โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดที่แสดงอยู่บนจอแอลซีดี


ERROR
30,31,32,33,34,35,3637,38,39,3 C, 3F คือ เครื่องใช้งานไม่ได้เนื่องจากกระดาษติด   ล้างกระดาษ

40,42,43,44 คือ อุณหภูมิภายในจะสูงเกินไป   ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้าเสียบไฟและถ้าเป็นไปได้ที่ห้องเย็นเครื่องตั้งอยู่

46 คือ แผ่นดูดหมึกเต็มและความต้องการแทนที่   แทนที่ Ink Absorber แผ่นเสียแล้วดำเนินการสำหรับขั้นตอนนี้ DCP รุ่น หรือ เอ็มเอฟรุ่น

48 คือ มีปัญหาที่หัวพิมพ์คือ   กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

49 คือ อุณหภูมิภายในต่ำเกินไป   ถอดปลั๊กเครื่องออกจากเต้าเสียบไฟและถ้าเป็นไปได้ห้องที่อบอุ่นที่เครื่องตั้งอยู่

4F คือ เกิดปัญหาในการอยู่บนหัวพิมพ์   กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

50,51,52,57,5, 5B, 5C, 5D,5E, 6C, 6F, 70,71,72,73,77D  คือ เครื่องใช้งานไม่ได้เนื่องจากกระดาษติดหรือปัญหาเซ็นเซอร์บาง   ล้างกระดาษ หากปัญหายังคงมีอย่างต่อเนื่องหลังจากล้างกระดาษติดให้ลองทำความสะอาดแถบ Encoder หลังหัวเครื่องพิมพ์

8F  คือ มีปัญหาในการยนต์ป้อนกระดาษเป็น   แทนที่ยนต์ป้อนกระดาษ

A5, A6, A7, A8, AF   คือ  เกิดปัญหาในการใช้สแกนเนอร์   กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

E2, E3 คือ  มีปัญหาใน PCB เป็นหลัก   Mainboard PCB แทนที่EmoticonEmoticon